ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ကာထိုုးစစ္ဆင္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္

ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔လည္မြန္းတည့္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ေကအိုုင္ေအနယ္ေျမေဒသ၊ ဖလတ္ဘြမ္၊ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္းအမွတ္(၁၁)(၁၅)(၂၁)(၂၆)၊ လိုုင္ဇာႏွင့္မိုုင္ဂ်ာယန္ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္လ်က္ရွိၿပီး တပ္ရင္းအမွတ္(၁၁) သိုု႔ေလယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားအရသိရွိရပါသည္။ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္တိုုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ-

ေန႔လည္၁၂း၀၀-၁၂း၁၅နာရီ၊ တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ေနရာယူေနေသာျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရွန္ေလာက္ႀကံခင္းအနီးတြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့။

ေန႔လည္၁း၁၃-၁း၂၀နာရီ၊ ဖြန္းျပန္ဘြမ္ႏွင့္ လဂ်ယန္ဖက္ျခမ္းရွိျမန္မာစစ္တပ္သည္ တပ္ရင္းအမွတ္(၂၄)ရွိရာဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေန႔လည္၁း၁၃-၂း၂၁နာရီ၊ ေယာ္ယံုုးဘြမ္ဖက္မွ နမ္လိန္းဘြမ္ဖက္သိုု႔ မမ-၁၀၅ျဖင့္ (၂)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္၁း၁၅-၁း၂၀နာရီ၊ ဆမျမန္မာစစ္တပ္မွအမွတ္(၂၅၃)လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ရွိရာဖက္သိုု႔ မမ-၈၁ျဖင့္(၆)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္၁း၂၀နာရီ၊ ဖာလန္ဘြမ္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဆဒံုုးဘြမ္တစ္၀ိုုက္ မမ-၈၁ ျဖင့္(၇)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္ ၁း၂၀နာရီ၊ ဒြမ္ေဘာင္ဘြမ္မွ အမွတ္(၁၅)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ မံုုးရင္ဖန္းခက္ ႏွင့္ေကာင္းရာဇြပ္ တစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၈)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္၁း၂၀နာရီ၊ ခရင္မူဒန္ဘြမ္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္း ဖက္သိုု႔မမ-၆၀ ျဖင့္ (၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္၁း၂၀-၁း၂၇နာရီ၊ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မံုုးလိုုင္ခက္တစ္၀ိုုက္၊ အမွတ္(၅)တပ္မဟာ ႏွင့္ အမွတ္(၂၄)တပ္ရင္းတစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၁၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေန႔လည္၁း၅၅-၂း၁၀နာရီ၊ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၆)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၆)တပ္ရင္း Relay ကုုန္းေပၚတြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေန႔လည္၃း၁၀နာရီ၊ အမွတ္(၂၆)တပ္ရင္းနယ္ေျမဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၆၀)ႀကိမ္ခန္႔ပစ္ခတ္ခဲ့။

ေန႔လည္၃း၃၀နာရီ၊ ျပည္ေတာင္ႏွင့္ေညာင္ေတာ တစ္၀ုုိက္ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဇဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖုိက္တာဂ်က္ေလယာဥ္(၂)စီးျဖင့္လည္း (၂)ႀကိမ္ပ်ံ၀ဲကာ ဗံုုး(၇)ႀကိမ္ ပစ္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုုရက္ပိုုင္းအတြင္းေရွ႔တန္းေဒသဖက္သိုု႔ ေအာက္ျပည္မွျမန္မာစစ္တပ္အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းေနေၾကာင္းေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားမွသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စင္လံုုဘြမ္၊ ကတ္ဆူႏွင့္ ေညာင္ပင္ဖက္သိုု႔ စစ္အင္အားဆက္လက္ျဖည့္တင္းလ်က္ရွိၿပီး တပ္မ(၃၃)ႏွင့္ တပ္မ(၇၇)လက္ေအာက္ရွိတပ္မ်ားသည္လည္း တိုုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသ မ်ားဖက္သိုု႔ဆက္လက္၀င္ေရာက္လာေနေၾကာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

*