ဧၿပီလ(၁၃)ရက္ တိုုက္ပြဲသတင္း

နံနက္ ၁၂း၀၀ နာရီ- ဆမား ၿမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅၃) လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၅)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့

နံနက္ ၁၂း၀၅ နာရီ- ျမန္မာစစ္တပ္ေနရာယူထားေသာဖြန္းျပန္ေတာင္၊ ခရာေတာင္ ႏွင့္ ဘြမ္ရဲေတာင္မွ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၂၄)တပ္ရင္းေဒသ၊ အလန္ေတာင္၊ လခြမ္ေတာင္၊ ကြမ္ပါရန္ ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၅)တပ္မဟာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးအခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ပစ္ခတ္

နံနက္ ၁၂း၀၅ နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅)တပ္ရင္းေဒသ၊ နုုန္လန္ေက်းရြာအထက္ ရွန္တံုုေတာင္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ငါငါယန္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ေမာ္ဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၉) ႀကိမ္ပစ္ခတ္

နံနက္ ၁၂း၀၀ – ၁၂း၁၅ နာရီ – အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္းေဒသ၊ ေယာ္ယံုုးေတာင္၊ ဘန္ေယာင္ေတာင္တစ္၀ိုုက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၂၁)တပ္ရင္း ေရွ႔တန္းစခန္းဖက္သိုု႔ မမ-၆၀ ျဖင့္ (၆)ႀကိမ္၊ မမ-၁၀၅ ျဖင့္(၁)ႀကိမ္ ပစ္သြင္းခဲ့သည္။ ဒံုုေဘာင္ေတာင္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဖရီဒိေတာင္ေၾကာဖက္သိုု႔ မမ-၁၂၀ ျဖင့္(၆)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့

နံနက္ ၁၂း၁၅ နာရီ – ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၅)တပ္ရင္းေဒသ၊ ဒံုုေဘာင္ေတာင္ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ မမ-၁၂၀ ျဖင့္ (၄)ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ မုုန္းျမစ္ကမ္းနားရွိ ဖရီဒိေက်းရြာအနီးသိုု႔က်ေရာက္

နံနက္ ၅း၀၀နာရီ- ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ(၂၉၈)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႔ သည္လီဒိုုလမ္း၊ မရမ္ေက်းရြာအလြန္၊ တိန္းရပ္ဇြပ္၊ ဆမလမ္းခြဲ အင္ဒန္ဂ်ဴးကုုန္းတြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

နံနက္ ၅း၀၀ နာရီ- အမွတ္(၁၄)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ ခ.လ.ရ(၂၉၇)၊ ခ.မ.ရ(၃၈၁) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ေပါင္းစုု အားဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တန္းေကာက္ေက်းရြာႏွင့္ နမ္ဖ်တ္ေက်းရြာၾကားရွိ ယုုဇနကုုမၺဏီေနရာတြင္သြားေရာက္စီးနင္းတိုုက္ခိုုက္ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

နံနက္ ၅း၂၂ – ၅း၃၅ နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းမွတပ္ဖြဲ႔သည္ ဒံုုဘြမ္ေက်းရြာအနီးရွိ ခ.လ.ရ(၂၉၈)လက္ေအာက္ခံ တိန္းရပ္ျမစ္စခန္းအားစီးနင္းတိုုက္ခိုုက္ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ေန႔လည္ ၁း၃၀ နာရီ- ကာမိုုင္းအနီးရွိ ပံုုးေခၚေတာေနရာတြင္ေျမျမွဳပ္ဗံုုးတစ္လံုုးေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီး/ငယ္ မ်ားပစ္ခတ္

ေန႔လည္ ၁း၄၀ နာရီ-ကာမိုုင္းႏွင့္ လိုုင္ေနာင္ခူး တစ္ေလ ွ်ာက္ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ ဂါးခရန္စခန္းဖက္သိုု႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္

ေန႔လည္ ၃း၁၅ နာရီ- လိုုင္ဇာခရိုုင္၊ ဘန္ေဆာ၀္ ေအာက္ဖက္ရွိ ဂ်ဴးဂ်ဴးပါတြင္ နမ္ထုုန္ေတာင္ဖက္မွ လွဳပ္ရွား၀င္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ အင္အား(၂၀)ခန္႔အား ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၈)တပ္ရင္းမွ RPG ျဖင့္(၁)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့

ည ၈း၃၅ – ၈း၅၀ နာရီ- ကာမိုုင္းဗ်ဴဟာကုုန္းရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၀မ္ဘြမ္ ဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ (၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္

Leave a Reply

*