ခ.လ.ရ(၄၇) မွ စက္ေသနတ္ ျဖင့္ ပစ္ခတ္၊ ဆုေတာင္းေတာင္ႏွင့္ အင္လံုေတာင္တစ္ဝိုက္တြင္ ဗံုးမ်ားေထာင္ထား

မတ္လ ၂ ရက္, ညေန ၅:၃၀ နာရီ အခ်ိန္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္ မတက္ေက်းရြာ တစ္၀ုုိက္သြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာ ခ.လ.ရ(၄၇)တပ္မွ KIA တပ္ရင္း(၂၇) ဒူခူဖက္ျခမ္းသိုု႔ MG-42 စက္ေသနတ္ ျဖင့္(၄)ႀကိမ္တိုုင္တိုုင္ တစ္ရစပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရသည္။

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ KIA တပ္ရင္း (၁၁)နယ္ေျမ၊ နမ့္တီးအင္လံုေတာင္တြင္ေနရာယူတပ္စြဲထားေသာဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ လမ္ဘေရာ္ယမ္ KBC, RCM ဆုေတာင္းေတာင္ႏွင့္ အင္လံုေတာင္တစ္ဝိုက္တြင္ ဗံုးမ်ားေထာင္ထားၿပီးအမ်ားျပည္သူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

*