ဧၿပီလ(၁၂)ရက္တိုုက္ပြဲသတင္း

နံနက္ ၂း၃၀နာရီ- ဥလန္ပါ ခရိုုင္၊ မဂ်ီဂံုုကမၻာရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၇)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ ဒင္ဆင္းပါေက်းရြာဖက္သိုု႔ မမ-၁၂၀ျဖင့္ (၈)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ရွင္းလတ္ပါအနီးတြင္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ နံနက္ ၆း၃၅နာရီ- ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္းဒ.က.စ မွ (၅)မိနစ္အတြင္း လက္နက္ႀကီး အခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး တိုုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား နံနက္ ၇း၁၅နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂)တပ္မဟာ နယ္ေျမ၊ ေနာင္းနန္စခန္းဖက္သိုု႔ထုုိးစစ္ဆင္ခ်ီတက္လာေသျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ေကအိုုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား နံနက္ ၈း၀၀နာရီ – ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅၄)လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ခ.လ.ရ(၉ ၃)လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဂလန္ဂ်ာပါတြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီ- ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္း မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မူးေကာင္းျမစ္ကမ္းအနီး၊ တိန္းဖ်ာေတာင္တစ္၀ိုုက္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား ေန႔လည္ ၁း၃၇နာရီ – ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပ်င္ေထာင္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မွ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ မမ-၁၀၅ဟုုယူဆရေသာ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ ေန႔လည္ ၂း၀၂နာရီ- […]

လက္နက္ႀကီးထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ(၂)ဦးေသဆံုုး

ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ ၂း၀၅-၅း၃၀နာရီအတြင္း ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္း(ဒကစ)တပ္မွ ေကအိုုင္ေအ တပ္မဟာ(၂) ဌာနခ်ဳပ္အနီးတစ္၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးအခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ ေတာင္ယာသြားရာမွ ျပန္လာေသာ ေအာင္ေလာက္ေက်းရြာမွသားအဖႏွစ္ဦး အား လက္နက္ႀကီးက်ည္တစ္လံုုး သြားေရာက္ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လက္နက္ႀကီးက်ည္စမ်ားသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအင္ေပါက္ေယာ္ ၏ေျခေထာက္တြင္ထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူ ေမာင္အင္ေပါက္ေနာ္ရိန္(အသက္-၂၂ႏွစ္)၏ ရင္ဘတ္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လိုုင္ဇာခရိုုင္၊ ခါရာေတာင္၊ ဘြမ္ရဲေတာင္ႏွင့္လံုုေရာက္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၃၊ ၄၀) တပ္ေပါင္းစုုရွိရာ လန္တာေတာင္ဖက္သိုု႔ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔လည္ ၂း၁၀-၃း၂၅နာရီအတြင္းလက္နက္ႀကီးအႀကိမ္ေပါင္း(၂၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္စထိမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ လိုုင္ဇာမုုတ္လုုံေန ေမာင္ေနာ္ဆန္ ေသဆံုုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သူနွင့္အတူဌက္ေပ်ာထမ္းေနေသာ ဦး၀မ္ဒဲလရစ္သည္လည္းက်ည္စထိမွန္ကာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လိုုင္ဇာျပည္သူ႔ေဆးရံုုတြင္ေဆးကုုသမွဳခံယူေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

လမုုန္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းအားစီးနင္းတုုိက္ခိုုက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဒ.က.စ မွပစ္လိုုက္ေသာလက္နက္ေၾကာင့္အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ဖားကန္႔ခရိုုင္၊ လမုု္န္ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္စခန္းရွိ ခ.လ.ရ(၈၆)တပ္ႏွင့္ လမုုန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ေပါင္းစုု အင္အား(၂၀)ခန္႔အား ဧၿပီလ(၆)ရက္ နံနက္ ၂း၃၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္က ခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (မ.ဟ.ဟ) တပ္ဖြဲ႔မွသြားေရာက္္စီးနင္းတိုုက္ခိုုက္ခဲ့ရာမွတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သိုု႔တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း တနိုုင္းဒ.က.စ တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမုုန္ေက်းရြာမွ အျပစ္မဲ့လီဆူလူမ်ိဳးတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

လေဂ်ာင္ႏွင့္ေဂၚလုုရန္ေက်းရြာအနီးတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ဗန္းေမာ္ခရိုုင္၊ လေဂ်ာင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁)တပ္ရင္းမွ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ သည္ဧၿပီလ(၆)ရက္ နံနက္၉ း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းေရွ႔တန္းသတင္းမ်ားမွသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဖားကန္႔ေဒသ၊ ခရိုုင္းရြန္းႏွင့္ ေဂၚလုုရန္ ႀကားသြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာ ခ.လ.ရ(၂၅၅) တပ္မွစစ္သည္အင္အား(၃၀)ေက်ာ္ခန္႔အား ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၆)တပ္ရင္းမွတပ္သားမ်ားမွ သြားေရာက္ပစ္ခတ္ရာမွ ဧၿပီလ(၆)ရက္၊ နံနက္ ၅း၄၅ မွ ၉ း၄၀ နာရီအၾကားတိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာသိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီး ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေန႔လည္ ၁း၀၀-၁း၃၀နာရီအခ်ိန္အတြင္း ေကအိုုင္ေအမ်ားရွိရာဖက္သိုု႔မဲ၍ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာငး္ဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

ဒုုန္ဘြမ္ေက်းရြာတြင္လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းေကာက္ခံ

ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္၊ ဒုုန္ဘြမ္ ေက်းရြာရွိအိမ္ေထာင္စုုအသီးသီးထံမွ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းႏွင့္လူဦးေရစာရင္းတိုု႔ကိုုျမန္မာစစ္သားမ်ား ႏွင့္ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားမွ ဧၿပီလ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္၈း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္လိုုက္လံစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအား ေတာတြင္းလွည့္လည္က်က္စားျခင္း၊ ရွာေဖြစားေသာက္ျခင္းမ်ား လံုုး၀ မျပဳလုုပ္ရန္သတိေပးတားျမစ္ထားေၾကာင္း လည္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။