ၿမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ မိုုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ့နယ္၊ ၀ိန္းခမ္းတိုုက္နယ္၊ ဂ်ာရယ္ရန္ေက်းရြာမွ ဦးမရန္ဘရန္ဂ်ာႏွင့္ အင္ေမာက္ေက်းရြာေနဦးေတာင္ဆုု၊ ေမာင္ေတာင္ဆီ ႏွင့္ ဦးေလာင္၀ူ တိုု႔သယ္ေဆာင္လာေသာ ကာလတန္ဖိုုး (က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ကိုုးရာသံုုးဆယ့္ေျခာက္သိန္း)၁၉ ၃,၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုုးရွိ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္ (၂၂၀) ခြက္ ႏွင့္ဘိန္းမဲခတ္ပံုု (၆၀)ဂရမ္ ကိုု မလိချမစ္၊ ဗလမင္းထင္တံတား တြင္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္းသတင္းၾကားသိရသည္။

Leave a Reply

*