ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွအျပစ္မဲ့ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ားဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

KIA တပ္ခြဲ (၇) နယ္ေျမ ရွိ အင္ခရုုပ္ဘြမ္ တစ္ေလ်ွာက္စစ္ေၾကာင္းျဖန္႔ကာသြားလာလွဳပ္ရွားလ်က္ရွိေသာအင္အား(၆၀) ခန္႔ရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္း သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁:၁၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဆမ္ေနာင္ခခူးလမ္းခြဲအထြက္တြင္ ထင္းေခြထြက္လာေသာ ဒုုမ္ဘန္ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ (၂)ေန ဦးဝဖိုင္ဆိုင္းခြန္အားဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မ်က္စိပိတ္ၿပီး၊ ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရွိရသည္။ ထိုု႔အျပင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ၎တို႔ထံ၌ရွိေသာ KIA တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသူမ်ား ၏နာမည္စာရင္းကိုုဖတ္ျပၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ဦးဝဖိုင္ဆိုင္းခြန္မွမသိေၾကာင္းျပန္ေျဖၾကား ေသာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ႏွင့္ႏွစ္ႀကိမ္တိုုင္တိုုင္ကန္ေက်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဦးဝဖိုင္ဆိုင္းခြန္အား ညေန ၄:၂၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ျပန္လြတ္ေပးလိုုက္ေၾကာင္းရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ပူတာအိုုခရိုုင္၊ နမ္ခမ္းေက်းရြာတြင္ေနထိုုင္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္တိုုင္းသိုု႔၀င္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးၿပီး နမ္ခမ္းေက်းရြာႏွင့္ အင္၀ိုုင္းေဘာ္ ေက်းရြာေနအျပစ္မဲ့ရြာသား (၆)ဦ္းအား ပူတာအိုုသိုု႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*