ျမန္မာအစိုုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း သိုု႔လာေရာက္လွဴဒန္း

ဗန္းေမာ္ခရိုုင္၊ ဗန္းေမာ္ေရာဘတ္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း သိုု႔ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားလာေရာက္ၿပီး ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားအား တစ္ဦးလ ွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊ ၅-ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား တစ္ဦးလ ွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအား တစ္ဦးလ ွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊ ေျခလက္အဂၤါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား တစ္ဦးလ ွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္)  ျဖင့္စုုစုုေပါင္းလူဦးေရ (၃၉၁) ဦးအတြက္ က်ပ္ ၂၃,၁၅၀,၀၀၀ (ႏွစ္ရာသံုုးဆယ့္တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)ေပးအပ္သြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*