ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ားျဖင့္ဆက္တိုတ္ ပစ္ခတ္ေန

ေကအိုုင္ေအလွဳပ္ရွားတပ္ရင္းအမွတ္(၂၅၃)နယ္ေျမ၊ ရွန္ေခါင္ေတာင္ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ မတ္လ ၁၄ရက္ နံနက္ ၉ း၁၅နာရီအခ်ိန္မွစ၍တရစပ္ပစ္ခတ္အသံေပးကာ၊ ညေန ၄း၄၅နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းတစ္ႀကိမ္ လက္နက္ငယ္အခ်က္ေပါင္း(၄၀)ထက္မနည္းပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ ေန႔လည္ ၃း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္လည္း ဆမား ျမန္မာစစ္တပ္မွ MG-42 ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔  လက္နက္ငယ္အခ်က္ေပါင္း (၃၅၀) ထက္မနည္းပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လ ၁၄ရက္ ေန႔လည္ ၃း၂၀နာရီအခ်ိန္၊ မန္ဂ်ယ္၊ ေဘာင္ႏြယ္အထက္ပိုုင္း ကိုုင္ထိပ္လမ္းတြင္ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ (MKM) အဖြဲ႔မွလံုုျခံဳေရးအတြက္ေထာင္ထားေသာဗံုုးအား ကိုုင္ထိပ္မွဆင္းလာေသာျမန္မာစစ္တပ္မွထိမိ၍ေပါက္ကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအဖြဲ႔ရွိရာဖက္သိုု႔ MG-42 ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေကအိုုင္ေအမွေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ေသာ တနိုုင္း ေဒသရွိ ေကအိုုင္ေအတပ္ရင္းအမွတ္(၁၄)ဌာနခ်ဳပ္ကုုန္းမွ  မတ္လ ၁၄ရက္ ေန႔လည္ ၃း၂၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ျမန္မာစစ္တပ္ပစ္ခတ္လိုုက္ေသာ လက္နက္ႀကီး(၁)လံုုး သည္ ရဲမြတ္ေမာ္ သြားေသာလမ္းဖက္သိုု႔ က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*