ျမန္မာစစ္တပ္မွေရႊတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအားရပ္ဆိုုင္းထား

တနိုုင္းေဒသ၊ ၀ခါး၊ဂ်ာ၀န္ႏွင့္ေလာက္ဂ်ာတိုု႔တြင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုုင္ေနႀကသူမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟုုဆိုုကာ မတ္လ ၁၈ရက္ မွစ၍ ေရႊတူး စက္ယႏၱယား  မ်ားအားရပ္တန္႔ခိုုင္းကာ၊ လူေနတဲမ်ားကိုုလည္းးဖ်က္ဆီးေစေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Leave a Reply

*