ျမန္မာစစ္တပ္မွက်ဘန္းအလုုပ္သမားမ်ားအားဘိန္းျဖဴတိုုက္ေကၽြးကာလုုပ္ငန္းမ်ားေစခိုုင္းလ်က္ရွိ

ကြတ္ခိုုင္ဗ်ဴဟာကုုန္းရွိျမန္မာစစ္တပ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုုပ္ငန္းတြင္မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာက်ဘန္းသမားမ်ားကိုု ဘိန္းျဖဴ(၁)ပုုလင္း၊ ရာမ(၁၀)ျပား ႏွင့္ ေငြ(၅၀၀၀)က်ပ္ေပးကာ ခိုုင္းေစလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ေန႔စဥ္က်ဘန္းသမားအေယာက္(၅၀)ေက်ာ္ခန္႔ အလုုပ္လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*