ျမစ္ႀကီးနားျမဳိ႕တြင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲက်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ သဘာ၀တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ကိုုမတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွစတင္က်င္းပရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ မ.ပ.ခ တိုုင္းမွဴး၊ ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မႏၱေလးနွင့္ရန္ကုုန္မွ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တရုုတ္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယင္းျပပြဲသိုု႔ျပည္သူလူထုု(၂၀၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*