ေမာ့္ေမာင္ေတာင္တြင္ ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္ပြား

ဖားကန္႔ေဒသ၊ ေမာ့္ေမာင္ေတာင္ရွိ Jade Land ကုုမၺဏီပိုုင္ေက်ာက္စိမ္းတူးသည့္ေနရာ၌ ဧၿပီလ(၄)ရက္ ေန႔လည္ ၃း၁၀နာရီခန္႔တြင္ ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ေက်ာက္တူးေနေသာ ေမာင္ခြန္ဆိုုင္(အသက္-၂၆ႏွစ္)၊ ဦးအင္ဒင္းေနာ္(အသက္-၄၅ႏွစ္)၊ ေမာင္ခြန္ေအာင္(အသက္-၂၆ႏွစ္)၊ ေမာင္မန္ေခါင္ေနာ္(အသက္-၂၈ႏွစ္)၊ ေမာင္ဆိုုင္းေအာင္(အသက္-၂၄ႏွစ္) ႏွင့္ ေမာင္သားငယ္(အသက္-၂၅ႏွစ္)တိုု႔ ေသဆံုုးသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*