ေနာင္ဆိုုင္ေက်းရြာေဟာင္းတြင္ လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုုး ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ေသမွဳျဖစ္ပြား

ကြတ္ခိုု္င္ခရိုုင္၊ ဒီမား၊ ေနာင္းအိန္ေက်းရြာေန ဦးလမာေနာ္(အသက္-၃၂ႏွစ္) ႏွင့္ဇနီး တန္ေဘာင္ဂ်ာဆိုုင္း(အသက္-၂၁ႏွစ္) တိုု႔သည္ ေနာင္ဆိုုင္ေက်းရြာေဟာင္းဖက္သိုု႔ မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ထင္းေခြသြားရာမွ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားႀကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ဇနီးျဖစ္သူအားတူမီးေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္ယင္းေသနတ္ျဖင့္မိမိကိုုယ္ကိုု ျပန္အဆံုုးစီရင္သြားေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိရပါသည္.

Leave a Reply

*