ဧၿပီလ(၁၂)ရက္တိုုက္ပြဲသတင္း

နံနက္ ၂း၃၀နာရီ- ဥလန္ပါ ခရိုုင္၊ မဂ်ီဂံုုကမၻာရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမွတ္(၂၇)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ ဒင္ဆင္းပါေက်းရြာဖက္သိုု႔ မမ-၁၂၀ျဖင့္ (၈)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ရွင္းလတ္ပါအနီးတြင္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲ

နံနက္ ၆း၃၅နာရီ- ဟူးေကာင္းခရိုုင္၊ တနိုုင္းဒ.က.စ မွ (၅)မိနစ္အတြင္း လက္နက္ႀကီး အခ်က္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး တိုုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား

နံနက္ ၇း၁၅နာရီ- ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂)တပ္မဟာ နယ္ေျမ၊ ေနာင္းနန္စခန္းဖက္သိုု႔ထုုိးစစ္ဆင္ခ်ီတက္လာေသျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ေကအိုုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

နံနက္ ၈း၀၀နာရီ – ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၅၄)လွဳပ္ရွားတပ္ရင္း ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ခ.လ.ရ(၉ ၃)လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဂလန္ဂ်ာပါတြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီ- ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္း မွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မူးေကာင္းျမစ္ကမ္းအနီး၊ တိန္းဖ်ာေတာင္တစ္၀ိုုက္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ေန႔လည္ ၁း၃၇နာရီ – ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပ်င္ေထာင္ေလ့က်င့္ေရးတပ္မွ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ မမ-၁၀၅ဟုုယူဆရေသာ လက္နက္ႀကီးျဖင့္(၃)ႀကိမ္ ပစ္ခတ္

ေန႔လည္ ၂း၀၂နာရီ- အင္တတ္ဘြမ္ ရွိျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁၈)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ ဘန္ေတာင္၊ ၀ိုုင္ေဘာ္ဖက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီး (၂)ႀကိမ္ပစ္ခတ္

ညေန ၅း၂၀နာရီ- ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၆)တပ္ရင္း မွတပ္ဖြ႔ဲ ႏွႈ့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕သည္ ခဆန္ျမစ္ ႏွင့္ေတာင္ဘ်န္ျမစ္ဆံုုရာ တစ္ေလ ွ်ာက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ည ၇း၃၀နာရီ- ခရာခက္ႏွင့္ ဂြမ္ရာဒဘန္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၂၃)တပ္ရင္းနယ္ေျမ၊ လဂ်ာခက္ဖက္သိုု႔ မမ-၆၀ျဖင့္ (၂)ႀကိမ္ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ဆက္လက္ပစ္ခတ္

Leave a Reply

*