ဦးအင္လန္ေဘာက္ေနာ္အားေအာက္ေမ့သတိယ ျခင္းဆုုေတာင္းပြဲျပဳလုုပ္

၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔ညေနပိုုင္းတြင္ ခ.လ.ရ(၂၉ ၈) မွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ လ၀ေက်းရြာ၊ သံလြင္ရပ္ကြက္(၁)ေန ဦးအင္လန္ေဘာက္ေနာ္(အသက္-၅၃ႏွစ္) အား စစ္တပ္မွသတ္ျဖတ္ပစ္လုုိက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိေသာေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုုမွ ဧၿပီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေမ့သတိယျခင္းဆုုေတာင္းပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*