အျပစ္မဲ့ရြာသား (၆) ဦ္းအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္

ပူတာအိုုခရိုုင္၊ နမ္ခမ္းေက်းရြာတြင္ေနထိုုင္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္တိုုင္းသိုု႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးၿပီး နမ္ခမ္းေက်းရြာႏွင့္ အင္၀ိုုင္းေဘာ္ ေက်းရြာေနအျပစ္မဲ့ရြာသား (၆) ဦ္းအား ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂  ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုုသိုု႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

တနိုုင္းသိုု႔ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁  ရက္ေန႔ ည ၉း၀၆ အခ်ိန္တြင္ စက္ေလွျဖင့္ေရာက္လာေသာ ေအာင္ေလာက္ ရြာသားဦးေဇာ္၀င္းထံမွ ေငြ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ ကိုု ခ.လ.ရ (၈၆) မွတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးသည္ ဆိုုင္းေတာင္နယ္ေျမအနီးတြင္ ေတာင္းယူၿပီး ၊ ဒါဗီျမစ္ကမ္းတစ္၀ိုုက္ရွိ ျပည္သူ.စစ္ အဖြဲ႔သားမ်ားဟုုခန္႔မွန္းရသူမ်ား ထံမွေငြ (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္ ကိုုလဲ ထပ္မံေတာင္းယူ သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္.

Leave a Reply

*