အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ေတာရွင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားသုုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေန

တနိုုင္းတြင္စစ္ေဘးေရွာင္အိမ္ေထာင္စုု(၄၀ ) ခန္႔အား ဆြမ္ဘြီယန္ခရိုုင္ ပါနက္ေက်းရြာသိုု႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားနိုုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ယန္ အသင္းေတာ္မွသင္းအုုပ္ဆရာ၊ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာေကာ္မတီမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ေတာရွင္းျခင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားသုုတ္သင္ ရွင္းလင္း ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*