လေဂ်ာင္ေက်းရြာအနီးတိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန

ဗန္းေမာ္ခရိုုင္၊ လေဂ်ာင္ေက်းရြာအနီး ေကအိုုင္ေအ အမွတ္(၁)တပ္ရင္းေနရာခ်ထားရာေနရာဖက္သိုု႔ ခ.လ.ရ(၂၃၇ ႏွင့္ ၁၀၅) ပူးေပါင္းတပ္မ်ားဆက္လက္ထိုုးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလ(၅)ရက္ နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*