ရွမ္းေၿမာက္ ကခ်င္ေဒသ သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္ တုိးခ်ဲ့

ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ့နယ္၊ တာမိုုးညဲရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ (၂၉၀) သိုု႔ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ရွိ စစ္သည္အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔၊ ၁း၀၀ နာရီ ခန့္တြင္ စစ္သံုုးယာဥ္(၃)စီးျဖင့္ KIA တပ္ရင္း(၉) နယ္ေျမ မာေလာက္ပါလမ္း ဖက္သိုု႔ခ်ီတက္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေဒၚဆန္းမွခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ ခ.လ.ရ(၉၅) ႏွင့္ ခ.မ.ရ (၁၁၄) ပူးေပါင္း စစ္သည္အင္အား (၁၀၀) ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၁)၊ ညေန ၂ နာရီ ခန့္ တြင္ KIA တပ္မဟာ(၄)၊ တပ္ရင္း(၃၄)နယ္ေျမ၊ တံုုခန္ေက်းရြာသို ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ ခန့္ ဟင္ပုတ္ မွတက္လာေသာ တပ္မ(၇၇)လက္ေအာက္ရွိ စစ္သည္အင္အား (၆၀)ခန္႔သည္ ၉း၃၀ နာရီ ခန့္ တြင္ဆိုုင္းေကာင္သိုု႔ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ့နယ္၊ နမ္ဖာလြန္သိုု႔ ေရာက္ရွိေနေသာတပ္မ (၁၁) လက္ေအာက္ရွိ စစ္သည္ အင္အား(၆၀)ခန္႔သည္ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔၊ ညေန ၄ နာရီ ခန့္တြင္ ေဖာင္ေဒၚတြင္သြားလာ လွဳပ္ရွားေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

*