မုုန္းေခါင္စစ္ေဘးေရွာင္ႏွစ္္ဦး အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကို စစ္ေဆး

မုုန္းေခါင္စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ဦးေဖာ္ဂန္ေယာ္ ႏွင့္ ေမာင္အင္ခြန္ေနာ္ဆန္ တိုု႔အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မန္ဂ်ယ္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အသတ္ခံရသူႏွစ္ဦးကိုုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခ်ိန္တြင္ျမင္ေတြ႔လိုုက္ရေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ေဒၚလဖိုုင္ရြယ္ႏွင့္ေဒၚဒေမာင္မာပန္ တိုု႔အားမတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္သိရသည္။

Leave a Reply

*