ဘန္ဟင္းေက်းရြာရွိေနအိမ္မ်ားသိုု႔ျမန္မာစစ္တပ္မွ၀င္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးေန

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခါလြမ္ ပါတဲေက်းရြာတစ္ေလ ွ်ာက္တြင္သြားလာလွဳပ္ရွားေနေသာျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၁၁)လက္ေအာက္ခံတပ္သား(၆၀)ခန္႔သည္ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ဟင္းေက်းရြာရွိရြာသူ၊ရြာသားမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားသိုု႔ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း ၀င္ေရာက္ရွာေဖြကာ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္း ႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားလိုုက္လံစစ္ေဆးေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Leave a Reply

*