နမ္ခမ္းေက်းရြာ အနီး တိုုက္ပြဲ ၿပင္းထန္

မတ္လ(၉ )ရက္ ေန႔လည္ ၂း၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ တနိုုင္းေဒသ၊ နမ္ခမ္းေက်းရြာတြင္ေရာက္ရွိေနေသာျမန္မာတပ္သည္ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၁၄)ဌာနခ်ဳပ္ကုုန္းဖက္သိုု႔ခ်ီတက္လာရာ နမ္မနာေခ်ာင္းတံတားအနီးတြင္အျပင္းအထန္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွတပ္သားအခ်ိဳ႕ နမ္ခမ္းေက်းရြာဖက္သိုု႔ျပန္လည္ဆုုတ္ခြာသြားၿပီး ယင္းေနရာတြင္တပ္သားအခ်ိဳ႕ေနရာခ်ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မတ္လ(၉ )ရက္ေန႔လည္ ၄း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကအိုုင္ေအ တပ္ရင္း(၁၄)မွ ျမန္မာတပ္မ်ားေနရာခ်ထားသည့္ေနရာသိုု႔ မမ-၈၂ ျဖင့္ (၅)ႀကိမ္ပစ္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ နမ္မနာဂ်ာေမာ္ ဖက္သိုု႔ မမ-၆၀ ႏွင့္ မမ-၈၁ ဟုုယူဆရေသာလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ (၁၀)ႀကိမ္ေက်ာ္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*