ဒံုုဘန္ေက်းရြာသားတစ္ဦးအားခ.လ.ရ(၂၉၈) မွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ျပန္လြတ္ေပး

ဒံုုဘန္ေက်းရြာေန ဦးအင္ခြင္ဘရန္မိုုင္သည္ မတ္လ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒံုုဘန္ေခ်ာင္းဖက္သိုု႔ေတာင္ယာသြားေရာက္လုုပ္ကိုုင္ရာမွ အိမ္ သိုု႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မတ္လ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဒံုုဘန္ေက်းရြာမွရပ္မိရပ္ဖ၊ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုု၀င္မ်ားမွေတာင္ယာသြားခုုတ္ထြင္ရာလမ္းတစ္ေလ ွ်ာက္ ရွာေဖြရာ ျမန္မာစစ္တပ္ခ.လ.ရ(၂၉ ၈) တပ္ရင္းလက္ေအာက္ရွိတပ္သားမ်ားမွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာလူႀကီမင္းးမ်ားမွသြားေရာက္ေျပာဆိုုကာျပန္ေခၚထုုတ္လာေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*