ဒုုန္ဘြမ္ေက်းရြာတြင္လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းေကာက္ခံ

ျမစ္ႀကီးနားခရိုုင္၊ ဒုုန္ဘြမ္ ေက်းရြာရွိအိမ္ေထာင္စုုအသီးသီးထံမွ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းႏွင့္လူဦးေရစာရင္းတိုု႔ကိုုျမန္မာစစ္သားမ်ား ႏွင့္ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားမွ ဧၿပီလ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္၈း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္လိုုက္လံစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအား ေတာတြင္းလွည့္လည္က်က္စားျခင္း၊ ရွာေဖြစားေသာက္ျခင္းမ်ား လံုုး၀ မျပဳလုုပ္ရန္သတိေပးတားျမစ္ထားေၾကာင္း လည္းဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*