တပ္မ(၁၀၁)လက္ေအာက္မွစစ္သားမ်ား ကဆုုန္ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအားရပ္တန္႔ခိုုင္းထား

စစ္ပြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္မိမိတိုု႕ေနအိမ္မ်ားကိုုစြန္႔ပစ္ကာစစ္ေဘးေရွာင္ေနရေသာ ကဆုုန္ေက်းရြာသူ/သား (၂၀၀)ေက်ာ္အားဧၿပီလ(၂၁)ရက္နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ပါလမ္းခြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၁၀၁)လက္ေအာက္မွတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွရပ္တန္႔ခိုုင္းထားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ကဆုုန္ေက်းရြာႏွင့္ (၃)မိုုင္ခန္႔ေ၀းေသာ အမွတ္(၁၁)တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ဖက္သိုု႔ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔လည္ ၂း၀၀နာရီခန္႔ မွစ၍ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၃း၅၀နာရီတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ဗံုုး(၇)ႀကိမ္ပစ္ခ်ခဲ့သည္။ လက္နက္ႀကီးအသံမ်ားျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ကဆုုန္ႏွင့္ဇြပ္မိုုင္းေက်းရြာသူ/သား (၄၀၀)ခန္႔သည္ ကဆုုန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ဘုုရားေက်ာင္း၀င္းတြင္ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔ကစုုေ၀းေနထိုုင္ၾကကာ၊ စစ္ေဘးပိုုမိုုလံုုျခံဳသည့္ေနရာသိုု႔ ဆက္လက္ေျပာင္းေရြ႕လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply

*