ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္အသင္း ေရာက္ရွိလာျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီက်င္းပ

ဗန္းေမာ္ကက္သလစ္သာသနာ နယ္ေျမသိုု႔ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္အသင္း ေရာက္ရွိလာျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ယုုဘိလသဘင္ႏွင့္ မေနာပြဲကိုု မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ၌က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*