စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူပိုုမိုုမ်ားျပားလာ

ယခုုရက္ပိုုင္းအတြင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ခရိုုင္၊ ဒန္ဆပါ ႏွင့္ လေဂ်ာင္ဖက္သိုု႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အင္အားအလံုုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာကာ ေကအိုုင္ေအအမွတ္(၁)တပ္ရင္းႏွင့္ တိုုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေအာင္နန္ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စုု(၁၀)စုု၊ က်ား(၁၇)ဦး ႏွင့္ မ(၁၅)ဦး လနာဇြပ္ဂ်ာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသိုု႔ ဧၿပီလ(၄)ရက္ ညတြင္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

*