ကဝါးပန္ေက်းရြာ ႏွင့္ ထင္ဘိုုင္လံုုက်တ္ ေအာက္ပိုုင္းတစ္ေလ်ွာက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြား

KIA တပ္ရင္း(၂၂) မွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း နမ္ခမ္းမွတက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေႀကာင္း သည္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁:၅၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၁၅ အခ်ိန္အတြင္း ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ထင္ဘိုုင္လံုုက်တ္ ေအာက္ပိုုင္းတစ္ေလ်ွာက္တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

KIA တပ္ရင္း(၇) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေႀကာင္း သည္လည္း ကဝါးပန္ေက်းရြာ ၌  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၁၅ တြင္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply

*